Dlaczego my

 

 

Jakość gwarantowana

ADVISOR - niezależni konsultanci z dziedziny ubezpieczeń


Broker to niezależny pośrednik ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz swojego klienta, tj. podmiotu gospodarczego poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Rolą brokerów ubezpieczeniowych jest reprezentowanie swojego klienta w kontaktach towarzystwami ubezpieczeń na zasadach najwyższego zaufania i rzetelności.


Prawo polskie rozdziela w sposób formalny i prawny działalność brokerów ubezpieczeniowych od działalności towarzystw ubezpieczeń i ich agentów. Dlatego też – zgodnie z przepisami ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, brokerzy:


  • nie wykonują działalności agencyjnej ani nie wykonują czynności agencyjnych w imieniu żadnego towarzystwa ubezpieczeń;
  • nie pozostają w stałym stosunku umownym z żadnym z towarzystw ubezpieczeń;
  • nie są członkami organów nadzorczych lub zarządzających żadnego towarzystwa ubezpieczeń;
  • nie posiadają akcji żadnego towarzystwa ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu.

Jednocześnie żadne towarzystwo ubezpieczeń nie posiada udziałów lub akcji brokera uprawniających do co najmniej 10 % głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców lub akcjonariuszy.


Brokerem ubezpieczeniowym może być osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

 
 
© 2014 ADVISOR spółka z o.o.