Dlaczego broker?

„ADVISOR” – niezależni konsultanci w dziedzinie ubezpieczeń

Broker to niezależny pośrednik ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz swojego klienta, tj. podmiotu gospodarczego poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Rolą brokerów ubezpieczeniowych jest reprezentowanie swojego klienta w kontaktach z zakładami ubezpieczeń na zasadach najwyższego zaufania i rzetelności.

Prawo polskie rozdziela w sposób formalny i prawny działalność brokerów ubezpieczeniowych od działalności zakładów ubezpieczeń i ich agentów. Dlatego też – zgodnie z przepisami art. 30 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, nasi brokerzy:

  • nie wykonują działalności agencyjnej, czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń ani czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji;
  • nie pozostają w stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, agentem ubezpieczeniowym lub agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające;
  • nie są członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające;
  • nie posiadają akcji lub udziałów zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;
  • nie posiadają akcji lub udziałów agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;
  • nie pozostają w innych relacjach, które mogłyby zagrażać wykonywaniu działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń z zachowaniem ustawowych wymogów.

Jednocześnie żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów lub akcji brokera uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców lub akcjonariuszy.

Brokerem ubezpieczeniowym może być osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Chcesz zasięgnąć dalszej informacji? Skontaktuj się z nami pod advisor@advisor-kbu.pl