Nasza firma

„ADVISOR” – doświadczony broker ubezpieczeniowy

Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych „ADVISOR” została założona w 1998 roku przez niezależnych pośredników ubezpieczeniowych pracujących od początku lat dziewięćdziesiątych w branży ubezpieczeniowej. Kancelaria otrzymała zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na działalność brokerską nr 463 / 98.

Od grudnia 2004 roku nasza firma działa jako spółka prawa handlowego na podstawie zezwolenia Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) nr 1356 / 04.

Dane rejestrowe Brokera

„ADVISOR” Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Klonowica 13, 58-500 Jelenia Góra, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000220947, NIP 611-253-45-66, Regon 231226188 prowadzi działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na podstawie Zezwolenia KNUiFE nr 1356/04 z dnia 23.12.2004 r. co potwierdza wpis do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych pozycja nr 00001231/U prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rejestr jest dostępny na stronie internetowej organu nadzoru https://rpu.knf.gov.pl/

Umocowanie brokera

Broker ubezpieczeniowy, w ramach prowadzonej działalności brokerskiej, wykonuje czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz klienta. W tym celu Klient udziela brokerowi ubezpieczeniowemu, w formie pisemnej, pełnomocnictwa do wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń w swoim imieniu.

Wynagrodzenie brokera

W związku z zawarciem przy udziale brokera umowy ubezpieczenia broker otrzymuje od zakładu ubezpieczeń wynagrodzenie w postaci prowizji (kurtaż brokerski) uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej (prowizyjny charakter wynagrodzenia). Z tego tytułu broker nie otrzymuje honorarium płaconego bezpośrednio przez Klienta.

Reklamacje, skargi, pozasądowe rozwiązywanie sporów

Działalność brokerska w zakresie ubezpieczeń podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Każdemu klientowi (tj. poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, zleceniodawcy gwarancji ubezpieczeniowej) będącemu osobą fizyczną, osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo złożenia:

  • reklamacji w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. Reklamacja może być złożona w formie: 1) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową na adres „ADVISOR” Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Sp. z o.o. ul. Klonowica 13, 58-500 Jelenia Góra, 2) ustnej – telefonicznie, na numer 75 75 33 232, albo osobiście podczas wizyty w biurze spółki, 3) elektronicznej–wysyłając e-mail na adres reklamacje@advisor-kbu.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.advisor-kbu.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  • skargi niebędącej reklamacją, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Skargę składa się na adres siedziby kancelarii. Odpowiedzi na skargę udziela się w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi.

Informujemy, że Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) jest uprawniony w rozumieniu Ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, do pozasądowego rozpatrywania sporów podmiotów rynku finansowego z klientem.

Chcesz zasięgnąć dalszej informacji? Skontaktuj się z nami pod advisor@advisor-kbu.pl