Twoje bezpieczeństwo

„ADVISOR” – profesjonalny broker ubezpieczeniowy

Nadzór nad działalnością brokerów ubezpieczeniowych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Jesteśmy wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych prowadzonego przez KNF pod numerem 00001231/U. Informację o wpisie do rejestru, można zweryfikować pod adresem internetowym https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE/brokerzy.do.

Określenia „broker ubezpieczeniowy” mogą być używane w nazwie lub reklamie oraz do oznaczenia działalności wyłącznie przez podmiot posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń. Nasza firma brokerska otrzymała zezwolenie nr 463 / 98 w dniu 16.10.1998r., a następnie zezwolenie nr 1356 / 04 w dniu 23.12.2004r.

W celu zabezpieczenia interesów klientów brokerzy ubezpieczeniowi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej brokera.

„ADVISOR”  Sp. z o.o. posiada polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1.250.618 EURO na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Chcesz zasięgnąć dalszej informacji? Skontaktuj się z nami pod advisor@advisor-kbu.pl