Twoje bezpieczeństwo

„ADVISOR” – profesjonalny broker ubezpieczeniowy

Nadzór nad działalnością brokerów ubezpieczeniowych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Jesteśmy wpisani do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez KNF pod numerem 00001231/U.

Informację o wpisie do rejestru, można zweryfikować pod adresem internetowym https://rpu.knf.gov.pl/

Określenia „broker ubezpieczeniowy” mogą być używane w nazwie lub reklamie oraz do oznaczenia działalności wyłącznie przez podmiot posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń. Nasza kancelaria otrzymała zezwolenie nr 463 / 98 w dniu 16.10.1998 r., a następnie zezwolenie nr 1356 / 04 w dniu 23.12.2004 r.

Jesteśmy członkiem założycielem Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. W codziennej pracy stosujemy wdrożone przez PIBUiR standardy jakościowe oraz Kodeks Etyki Brokerskiej (tzw. Karta Sobieszewska).

W celu zabezpieczenia interesów klientów brokerzy ubezpieczeniowi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej brokera

„ADVISOR” Sp. z o.o. posiada polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1.300.380 EURO na jedno zdarzenie i 1.924.560 EURO na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Zapobieganie konfliktom interesów

Nasza spółka brokerska:

  • stosuje rozwiązania organizacyjne służące zapobieganiu potencjalnym konfliktom interesów, tak aby nie miały one negatywnego wpływu na interes klientów.
  • nie posiada akcji lub udziałów zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające;
  • nie wykonuje działalności agencyjnej, czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń ani czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji;
  • nie pozostaje w stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, agentem ubezpieczeniowym lub agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające;
  • nie jest członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające;
  • nie pozostaje w innych relacjach, które mogłyby zagrażać wykonywaniu działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów.

Chcesz zasięgnąć dalszej informacji? Skontaktuj się z nami pod advisor@advisor-kbu.pl